شن ها مامور خدا بودند . ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۰
میدان تیر در میمند برگزار شد ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۱