صفحه پایه دوم درس ها

دروس کلاس دوم

قرآن و هدیه های آسمان
فارسی
ریاضی
علوم

روز نیایش (عرفه) مبارک

بچه های گلم! هر سال عده زیادی از مسلمانان برای زیارت خانه خدا ـ کعبه ـ راهی مکّه می شوند. مکّه یکی از شهرهای کشور عربستان است که کعبه در آن جا قرار دارد.